Informace

Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu eshopmotokros.eu zabývajícím se prodejem nového a bazarového motokrosového zboží a příslušenství, provozovaného na internetové adrese http://www.eshopmotokros.eu („VOP“) jejichž nedílnou součástí je reklamační řád.

1. Základní ustanovení

 

1.1. VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Jaroslav Sedláček; Na Bradle 949, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ: 02315092, adresa pro doručování elektronické pošty: jaroslavsedlacek@seznam.cz (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující, který může být spotřebitelem nebo podnikatelem (dále jen „kupující“).

 

1.2. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.

 

2. Kupní smlouva

 

2.1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího je umístění nabízeného zboží na stránky internetové obchodu. Samotná kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím této objednávky prodávajícím.

 

2.2.Prodávající neprodleně potvrdí přijetí objednávky kupujícího, a to emailem na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce kupujícím.

 

2.3. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši a jsou závislé na ceně telekomunikačních služeb, které kupující používá.

 

3. Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Spotřebitel nese v souladu s občanským zákoníkem náklady spojené s vrácením zboží. Podnikatel má právo od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů.

 

4. Osobní údaje

4.1.Veškeré údaje, které prodávající v souvislosti s kupní smlouvou obdrží, jsou důvěrné, budou použity jen k uskutečnění kupní smlouvy a případně k zaslání informací o zboží a službách prodávajícího. Údaje nebudou zveřejněny ani poskytnuté třetí osobě, kromě osob účastných na dodání zboží kupujícímu a na platebním styku.

 

4.2. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy.

 

5. Cena zboží

5.1. Ceny jsou smluvní. V e-shopu jsou uvedené vždy aktuální a platné ceny.

5.2. K ceně dle ceníku bude připočtená doprava zboží kupujícímu dle ceníku přepravce (cenu za dopravu zvolí kupující při výběru zboží na internetových stránkách eshopu).

5.3 Cena za dopravu se u každé objednávky liší, dle hmotnosti a velikosti.

5.4 Konečnou cenu včetně všech poplatků a ceny za dopravu sdělí prodávající kupujícímu před odesláním objednávky kupujícím (v rekapitulaci objednávky kupujícího).

6. Platební podmínky

Prodávající přijímá:

  • Platby bankovním převodem na bankovní účet: 2295044113/0800. 

Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4

 

7. Dodací podmínky

7.1.Prodávající doručí zboží kupujícímu prostřednictvím přepravní služby.

7.2. Zboží bude předáno přepravci ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne úplného uhrazení kupní ceny kupujícím, tj. ode dne kdy bude celá kupní cena včetně všech případných poplatků připsána na bankovní účet prodávajícího v případě platby předem na bankovní účet. V případě platby v hotovosti na dobírku bude zboží předáno přepravci ve lhůtě 10 pracovních dnů od dne objednávky. Nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

 

8. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se nevztahují, jedná se o použité a bazarové zboží.

 

9.Reklamační řád

9.1.Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou podle předchozího odstavce se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

9.2.V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

9.3.Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

 

9.4.Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

 

9.5.Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.

 

9.6.Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena;

kontaktní údaje:

Jaroslav Sedláček

Na Bradle 949

582 91 Světlá nad Sázavou

IČ: 02315092

Tel. : 720 566 680

Email: jaroslavsedlacek@seznam.cz

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2015. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.


Košík 0 x Produkty (prázdný)    

Žádné produkty

Doručení zdarma! Doručení
0,00 Kč Celkem

K pokladně

Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku

Počet
Celkem

0 ks zboží. 1 produkt v košíku.

Celkem za produkty: (bez DPH)
Celkem za doručení: (bez DPH) Doručení zdarma!
Celkem (bez DPH)
Pokračovat v nákupu Objednat